ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

Α/Α

Περιοχή

Διεύθυνση

8

Ιθάκη

Ηρώο & Μητροπολιτικός Ναός -Ιθάκη