Η Επιχείρηση «Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με διακριτικό τίτλο “RECYCOM”αναγνωρίζει ότι η ορθή Διαχείριση της Ποιότητας, της Προστασίας του Περιβάλλοντος, της Υγείας και της Ασφάλειας είναι πρωταρχικός παράγοντας τόσο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του θεσμικού πλαισίου και για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία, σε σχέση με την συλλογή, μεταφορά, αξιοποίηση και ανακύκλωση ρούχων και υποδημάτων από όλα τα κέντρα συλλογής, όσο και την ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων. Για την ικανοποίηση της εν λόγω ανάγκης έχει εγκαταστήσει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας , Ασφάλειας & Καταπολέμησης της Δωροδοκίας, απόλυτα συμμορφούμενα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018 , ISO 37001:2016 , ISO 10001:2018 , ISO 10002:2018 , ISO 10004:2018.